Земеделие

модератор Вергиния Иванова

България е страна богата на природни ресурси, което определя Земеделието като основен стопански отрасъл на първичния сектор, осигуряващ изхранването на населението и суровини за леката и хранително-вкусова промишленост.

В сравнение с ЕС, селскостопанската политика на България не е така ясно обособена като част от общата икономическа политика и механизмите й не са достатъчно развити. Необходимо да се търсят подходящи решения, за да могат по най-добър начин земеделските стопанства да се възползват от фондовете на ЕС по отношение на директните плащания и схемите за развитие на селските райони. Земеделските производители срещат трудност при подаването на заявления по схемите за директни плащания, а липсата на микрорегионално планиране възпрепятства идеите за комплексен подход за развитие на селските райони със синхронизирано участие на областите, общините и  собствениците, респективно ползвателите на земеделски земи.

В частност Административната подкрепа от страна на Общината Радомир към земеделските производители работещи на нейната територия ще окаже благоприятно въздействие при дейността им. Създаването на отделно административно звено, което да работи в тясна връзка с Общинска служба по земеделие Радомир ще улесни Земеделските производители при подаване на документи и формуляри, като извършва консултантски и друг вид услуги с цел минимален разход на време, което е основен ресурс в Земеделието.

Освен административно, Общината би могла да изиграе основна роля при развитието на Земеделието и неговите подотрасли чрез създаването на :

 • Общински технологичен център, който да се развие като технопарк с основна земеделска техника, машини, трактори и комбайни обслужващи дребните земеделски производители, които нямат ресурси да закупят собствена техника. Изграждането на такъв център може да стане по европейски проект, ще привлече нови инвеститори в общината и ще създаде нови работни места;
 • Учебен център за иновации, консултации, аграрни науки и практическо земеделие, който ще работи съвместно с Национална служба за съвети в земеделието, Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд земеделие и учебни заведения свързани с Аграрни науки. Дейността му ще бъде свързана с организиране на разяснителни и практически семинари и меропериятия, консултиране на производителите относно ценообразуване и борсови индекси на продаваните от тях стоки;
 • Агроаптека с агроном – консултант и ветеринарен кабинет с дежурен ветеринар, които ще бъдат снабдени с автомобил за по-добро обслужване и мобилност.
 • Мобилна лаборатория за изследване на почвени проби;
 • Пункт за събиране на билки и диворастящи растения, който ще упражнява търговска дейност и ще пласира събраните количества на вътрешния и външен пазар;
 • Рибовъдни стопанства в подходящите за целта водоеми.
 • Местни запазени марки на традиционни селскостопански храни, напитки, продукти и др.

Всяка българска община притежава своя собственост, така и Община Радомир е най-големия земевладелец на територията си като към 2013 г. притежава възстановени 11 552,794 дка земеделски земи, от тях: – 10 098,52 дка – публична общинска собственост (разпределени в 83 имота) – 1 454,274 дка – частна общинска собственост, (разпределени в 29 имота). Структурно тези земеделски земи се делят на публична общинска собственост, която включва: пасища,мери, пътища и др. площи и пасища и мери – 9 426 дка, предоставяни ежегодно на граждански сдружения за ползване при отглеждане на животни. Това е селскостопански фонд, с който Община Радомир може да извършва разпоредителни действия и да реализира приходи. За целта трябва да се създаде Търговско дружество с ясно разграничени дейности по отрасли за прозрачно управление и успешно усвояване на средства от евро фондове и програми.

Текст за включване в програмата: Общинско звено за подкрепа, развитие и популяризиране на Земеделието в землищата на Община Радомир и Търговско дружество за управление на земеделските земи собственост на Община Радомир.

12 Comments

 1. Вергиния Иванова септември 4, 2015

  Моля да пишете, ако имате някакви коментари или нещо за добавяне.

  • Христо Христов септември 4, 2015

   Общината е най-големия земевладелец и трябва да стопанисва тази земя активно и ефективно. според мен в програмата трябва да влезе точка за създаване и управление на общинско земеделско стопанство със всичките му отрасли: растениевъдство, животновъдство, технически парк, напоителни системи, консултативно-иновационен център и всичко друго за което се сетите.

   • Вергиния Иванова септември 4, 2015

    Съгласна съм за активното и ефективно управление на общинските земеделски земи, но според мен не е подходящо всички изброените дейности да са под една шапка. От гледна точка на прозрачно управление и кандидатсване по различни програми и проекти, отраслите трябва да са разграничени.

 2. Христо Христов септември 4, 2015

  Към 2013 г. община Радомир притежава възстановени
  11 552,794 дка земеделски земи, от тях:
  – 10 098,52 дка – публична общинска собственост
  (разпределени в 83 имота)
  – 1 454,274 дка – частна общинска собственост,
  (разпределени в 29 имота).
  Структура на земеделски земи
  – публичната общинска собственост включва: пасища,
  мери, пътища и др. площи.
  – пасища и мери – 9 426 дка (предоставяни ежегодно на
  граждански сдружения за ползване при отглеждане на
  животни).

 3. Христо Христов септември 4, 2015

  Говорих с износители на зърнени култури, техния съвет за следващата година е пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица, нахут. Може би трябва да залегне в програмата, че решенията за културите които ще се сеят следващата година трябва да бъдат вземани след задълбочени консултации с агрономи и търговци реализиращи продукцията.

  • Вергиния Иванова септември 4, 2015

   Културите, които ще се отглеждат, технологията и тяхната реализация са от задължителните неща, които се ще заложат в Наредбата за общината за създаване на Общинското селскостопанско предприятие, както и в подробен Бизнес план, мисля че тук не е мястото за такива подробности.

 4. Христо Христов септември 4, 2015

  ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ „НИКОЛА ПУШКАРОВ“ – интересна тема

  • Вергиния Иванова септември 4, 2015

   Учебният център и Мобилната лаборатория за почвени проби ще имат възможност за работа с такъв тип институти.

 5. Христо Христов септември 5, 2015

  Този институт работи от много години и предполагам има изготвени подробни доклади къде какво трябва да се сее.

 6. admin септември 5, 2015

  Общинско предприятие за управление на земеделските земи собственост на Община Радомир.
  Предприятие или търговско дружество?

  Общинско звено за подкрепа, развитие … го включих в раздел администрация

  • Христо Христов септември 6, 2015

   Според мен трябва да е търговско дружество щом ще генерира печалба, а няма да задоволява обществена потребност.

Вашият коментар