РАБОТНА

 1. ИКОНОМИКА, РАБОТНИ МЕСТА И ТУРИЗЪМ
  • Възстановяване на дейността на общинска фирма „Байкал 91“ за добив на торф от Чокльово блато, изключително за медицински цели с цел реализиране на приходи в общинския бюджет
  • Разработване и използване на топлата минерална вода в Долни Раковец
  • Създаване на търговско дружество за управление на земеделските земи, собственост на Община Радомир. Развитие на общинско земеделие
  • Изграждане на oбщинска търговска верига от фирмени магазини и щандове за дистрибуция на стоки под марката „Произведено в Радомир“ с гаранция за произход и качество
  • Създаване на oранжериен комплекс на територията на Община Радомир
  • С оглед на очаквано либерализиране на енергийния пазар от началото на 2016 година, да се обсъди създаване на Общинско Електроразпределително дружество (ОЕРП)
  • Създаване на Републикански център по протезиране за изработка на протези и ортези
  • Изграждане на общинска мрежа за широколентов достъп до Интернет на територията на община Радомир
  • Изграждане на станции за бързо зареждане на електромобили
  • Диверсификация на туризма в Община Радомир
   – Културно – исторически обекти;
   – Археология;
   – Исторически възстановки;
   – Еко пътеки;
   – Планински трасета за мотокрос и байк;
   – Мрежа от места за нощувки – хотели, туристически спални, частни квартири, къщи за гости, хижи и т.н.;
   – Туристически програми, гид;
   – Местна кухня;
  • Фестивали, изложби, конкурси
 2.  

 3. ИНФРАСТРУКТУРА
  • Създаване на общинско предприятие „Сметоизвозване и зимно почистване“. Прилагане на най-добрите практики за разделно сметосъбиране и управление на отпадъците
  • Създаване на общинско предприятие „Пътна инфраструктура“. Поетапно и планово възстановяване на уличната мрежа в града и селата
  • Преглед и установяване на най-критичните точки от водопроводната мрежа на град Радомир, отстраняване на пробивите, водещи до големи загуби на вода и налягане и предприемане на мерки за обновяването на ВиК мрежата.
  • Изграждане на красива, функционална и сигурна градска среда с достъпна инфраструктура за хора с увреждания
  • Озеленяване и поддръжка на зелените площи и местата за отдих в oбщина Радомир
   – Възстановяване на парк „Чайка“
   – Възстановяване на парк „Бучалото“, като място за отдих, провеждане на изложби, сватбени ритуали и др.
   – Възстановяване дейността на хижа „Орлите“ и прилежащите съоръжения
  • Разрешаване на проблема с детските площадки
  • Община Радомир ще подпомага активно кметовете на селата за изграждане, възстановяване и поддръжка на градинки и паметници, както със средства от общинския бюджет, така и при кандидатстване по програми за финансиране
  • Създаване на автобусна линия от жк.“Арката“ – жп гара „Радомир“ – кв.“Върба“ и обратно
  • Изграждане на общинска мрежа от велоалеи на територията на общината с проектно финансиране
  • В град Радомир да се изгради велоалея по протежение на реката от едната страна, а от другата – алея за майки с колички. Втора алея за колички от Младежки дом – център – пл. „Войнишко въстание“ – парк „Чайка“
  • Проектиране и изграждане на комплекс с басейни и водни атракциони в района на кв.“Тракия“ и кв.“Мечта“ в град Радомир
  • Обявяване на архитектурен конкурс за преустройство на монумент „Арката“ на входа на град Радомир
  • Обществено обсъждане за изграждане на кръгово движение при кръстовището пред Болницата, вместо неработещите светофари и преместване на паметника на бозаджията там. Той може да бъде поставен върху осветен и бавно въртящ се постамент
  • Община Радомир съвместно с етажните собственици и ръководствата на предприятията, които са собственици на изоставени жилища, ще изготви инвестиционна план-програма за тяхното възстановяване и въвеждане в редовна експлоатация с максимално използване на финансиране по национални програми
 4.  

 5. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
  • Изграждане на oбщинска здравна служба
  • Възстановяване на родилното отделение към болница Радомир
  • Разкриване на oбщински аптеки в с. Извор и с. Дрен. 
  • Изграждане на общинска мрежа от дрогерии във всички села от общината
  • Осигуряване на дежурен стоматологичен кабинет
  • Разработване на общинска стратегия за демографско развитие на Община Радомир, включваща различни социални пакети:
   – еднократна помощ при раждане на първо дете
   – еднократна помощ при раждане на второ и трето дете
   – подпомагане на семейни двойки с репродуктивни проблеми
   – общински стипендии за образование
   – предоставяне на общинско жилище с преференциален наем
   – ваучъри за намаление при използването на транспорт, Интернет, при посещения на кина и изложби и т.н.
   – данъчни облекчения
  • Осъществяване на общински проекти за повишаване на качеството на социалните услуги, предоставяни от Община Радомир и разширяване на техният обхват към:
   – възрастни хора
   – хора с увреждания
   – хора в риск
   – почасови грижи и подпомагане по домовете
   – увеличаване на капацитета на дома за стари хора „Св. Иван Рилски“
  • Разработване на oбщинска политика за подпомагане на хората с увреждания в синхрон с Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН:
   – създаване на работни места за хора с увреждания
   – достъпност на архитектурна среда
   – въвеждане на критерии и стандарти за универсален дизайн в архитектурната среда;
   – достъпност на транспорта, транспортни услуги
   – план при рискови ситуации и хуманитарни и природни бедствия
   – улеснен достъп до образователни, културни и обществени институции
   – участие в политическия и обществения живот
   – идентифициране на добри практики в други европейски страни
   – подпомагане на местните клубове
  • Обществена трапезария
 6.  

 7. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
  • Създаване на Общински програми за образование, професионална квалификация и временна заетост
  • Съвместни инициативи с инспектората по образование за езиково и професионално обучение
   – създаване на мултимедия учебни помагала за училищата;
  • Програми за поощряване на бизнес инициативите и предприемачеството
  • Общински стипендии за обучение на млади хора, които след завършване на образованието си, да върнат и работят в общината
  • Развитие на извънучебна дейност:
   – кръжоци
   – курсове, семинари, уебинари
  • Повишаване на правната култура:
   – създаване на проекти, които да разясняват правата на различни общности – права на децата, на младежите, запознаване с основните законови положения и утвърдените международни стандарти на Европейския съд по правата на човека в Страсбург
   – организиране на обучителни семинари за запознаване с нови юридически практики
  • Общинско училище за родители и иновативни учители
  • Нови възможности за оформяне на зони на независима и младежка култура и насърчаването на културните дейности в публичното пространство на града.
  • Активно сътрудничество с настоятелствата на училища и читалища в цялата община
 8.  

 9. АДМИНИСТРАЦИЯ
  • Административно обслужване
   – електронна община – достъп до услугите предоставяни от общината, без да се изисква физическо посещение в сградите на администрацията;
   – достъп до услугите предоставяни от общината във всички кметства по селата;
   – сътрудничество с председателите на етажните собствености;
   – мобилна общинска администрация за обслужване на хора с увреждания на място;
   – въвеждане на обслужването на „едно гише“
   – приемане на Етичен кодекс за служителите в общинската администрация
  • Създаване на специализирано звено за кандидатстване и реализация на Европейски програми и финансиране
  • Общинско звено за подкрепа, развитие и популяризиране на земеделието в землищата на община Радомир
  • Прозрачна община:
   – публичен електронен бюлетин на всички протоколи от заседания, гласувания, решения и наредби на общинските власти, със срок за тяхното обжалване от граждани или юридически лица
   – въвеждане на задължителен отговор от страна на общината като правило при искане на достъп до обществена информация
   – публичен електронен регистър на всички фактури за разходи на общината и на общинските фирми на стойност над 1000 лева
   – задължително публикуване онлайн на тримесечни финансови отчети на всички фирми с общинско участие
   – публикуване онлайн на информация относно разходите за работни заплати и допълнителни възнаграждения, както и за външни консултанти и услуги
   – Лична дисциплинарна отговорност от общинските служители за нарушения на Етичния кодекс;
   – регламентиране на дейността на Общински инспекторат с широки правомощия
  • Директно гражданско участие в управлението на община Радомир
   – регламент за използването на онлайн инструмент за гражданско участие и провеждане на допитвания
   – излъчване на всички заседания, както на общинския съвет, така и на комисиите на живо в Интернет
   – провеждане на публични обсъждания по всички приоритетни теми за радомирци
   – въвеждане на онлайн приложение за регистриране на проблеми и нередности;
   – въвеждане на безплатен „зелен телефон“ от типа 0700, с дежурен по община за приемане на сигнали и насочването им по компетентност
  • Създаване на Общинска зоополиция
   – следене за регистрация, чипиране и разхождане на домашни любимци
   – спазване на правилата за грижа за домашни любимци и разходки само на обозначени места
   – използване на най-добрите практики за намаляване на бездомните животни
   – Реализиране на проекта за приют за бездомни животни
  • Обществен съвет с участието на граждански организации, представители на селата, домоуправители на етажните собствености.

22 Comments

 1. Кмет септември 1, 2015

  Преглед и установяване на най-критичните точки от водопроводната мрежа на град Радомир, отстраняване на пробивите водещи до големи загуби на вода и налягане. добавям: Предприемане на действия по възобновяване кандидатстването на община Радомир относно „Водния цикъл“ или предприемане на други мерки, водещи до пълното обновяване на ВиК мрежа с изграждане на пречиствателна станция.

  • admin септември 1, 2015

   Поредните дето искат воден цикъл, а през това време режим. Какво е положението с проекта – само ПА може да знае. За да се поеме, дори само да се спомене поемането на такъв ангажимент, трябва много добре да се знае какво е положението с проекта и съществуват ли въобще някакви възможности за възстановяването му. До тогава, аз лично не бих споменавал „воден цикъл“. Какви други мерки за пълно обновяване на мрежата има? Да отворим тема в която да се развият?

 2. Кмет септември 1, 2015

  Планово възстановяване поддръжка „и изграждане на нови“ детски площадки

  • admin септември 1, 2015

   На фона на разрушените детски площадки и години наред безхаберие, да говорим и за НОВИ, направо ще звучим налудничево. Аз съм сигурен, че никой няма да възрази ако направим и нови, ако сме оправили наличните. Необходимо ли е да го включваме?

 3. Албена Никола септември 3, 2015

  Мисля 4е трябва да баде отбелязано

 4. admin септември 5, 2015

  ОК добавих и изграждане на нови детски площадки, дано не ни се смеят 🙁

 5. Христо Христов септември 6, 2015

  много мирише на ГЕРБ.

 6. nellynikolova септември 12, 2015

  Предлагам следните изменения в програмата:
  1. по въпроса за площадките да бъде написано „разрешаване на проблема с детските площадки“, защото формулировката предполага, че ще се търси начин за поправянето и поддържането на старите и за появата на нови там, където няма такива
  2. за велоалеите – изграждане на велоалеи на територията на цялата община с проектно финансиране
  3. за мълчаливото съгласие – даване на отговор в срок по всички запитвания с обществена значимост
  4. за отговорността на служителите – носене на дисциплинарна отговорност от общинските служители за нарушения на Етичния кодекс. (Те и сега не са безнаказани, защото си носят наказателната и административната отговорност на общо основание, отделно общината има право на иск срещу тях ако бъде осъдена за незаконосъобразни действия по тяхна вина (това е по реда на ЗОДОВ), има си я и отговорността по КТ. Друг е въпросът как се реализира това).
  Приемам всякакви идеи и коментари за това дали е ясно написаното и как може да стане по-хубаво.

  • Христо Христов септември 13, 2015

   Моето предложение е да се запише че отговорността трябва да бъде персонална.

   • nellynikolova септември 14, 2015

    Дисциплинарната отговорност е лична, също както наказателната. Носи се за нарушение на трудовата дисциплина. За нарушения на етични кодекси отговарят например полицаите и надзирателите.
    Колективно може да се отговаря при солидарни задължения или например по КТ при бригадната отговорност при определени условия.
    Ако искате можем да запишем просто, че се носи отговорност за нарушение на Етичния кодекс, което за мен е по-чистия вариант, тъй като не влизаме в хипотези да обясняваме подробно каква е разликата. Важното в случая е хората да знаят, че няма да има безнаказаност.

    • Христо Христов септември 15, 2015

     Проблема е че в тази държава всичко се размива в колективната безотговорност и ако някой нещо сгреши виновна е институцията, давам пример спечелих дело срещу КАТ че неправомерно са ми отнели книжката, но 2-те години и ядовете няма кой да ми ги възстанови /трябва да водя ново дело за нанесени щети и ако спечеля ще плати държавата сиреч пак аз като данъкоплатец, а началника на КАТ ще си го премести в другия крачол/ и тази безотговорност може да продължава до безкрай – да си водим едни дела и да създаваме работа на институциите. Това е моя теория, че ако се персонализира отговорността ще има по-малко грешки /обикновено хората работещи в публичната администрация треперят за мястото си и ако знаят,че може да бъдат наказани ще постъпват по предпазливо и може би ще влагат малко мисъл в действията си/.

     • Христо Христов септември 15, 2015

      А и между другото оказа се, че ако не бях завел дело щях да си взема книжката по-бързо.

     • Христо Христов септември 15, 2015

      Но истинския проблем е че хората не са научени да си търсят правата и ги е страх от институциите.

     • nellynikolova септември 16, 2015

      Институциите съществуват, за да работят в полза ма хората, това е задължение и на съда и на КАТ и на която друга служба се сетите. Има механизъм, по който може да се въздейства върху такива служители. Ако една институция бъде осъдена заради неправомерно, най-общо казано, поведение на свой служител, тя може да предяви иск срещу него за възстановяване на сумата. Т.е. отговорността пак става лична. Друг е въпросът, че някой трябва да се занимава да я реализира, да търси виновник, а на повечето места действа схемата „аз на тебе, ти на мене“. Тук проблемът не е само правен. Да се върнем на въпроса – да се запише, че ще се носи отговорност за тези нарушения, без да се уточнява каква по-добрият вариант ли е според вас?

      • Христо Христов септември 16, 2015

       Може би по-добре е да не се уточнява каква отговорност, но аз говорех за принципи не за начина на представяне на предизборна програма.

      • Христо Христов септември 16, 2015

       А във връзка с Вашия отговор мога ли попитам за колко случая на искове за възстановяване на сумата знаете?

 7. nellynikolova септември 12, 2015

  Забравих за точката за водния цикъл. Предлагам тя да стане: Преглед и установяване на най-критичните точки от водопроводната мрежа на град Радомир, отстраняване на пробивите, водещи до големи загуби на вода и налягане и предприемане на мерки за обновяването на ВиК мрежата. Признавам, че не съм наясно как стоят нещата с пречиствателната станция и смятам, че е по-добре да се прави стъпка по стъпка тази точка и за станция да се мисли след като сме решили всичко преди това. За Водния цикъл е по-добре първо да проверим как стоят нещата и да се ориентираме как да се направи ако има шанс за това.

 8. Христо Христов септември 13, 2015

  Основното за мен е увеличение на приходите и прозрачно харчене, но може би трябва да се поукраси за да впечатли избирателя, но това трябва да са основните принципи за нас.

 9. Христо Христов септември 13, 2015

  само едно допълнение- разумно и прозрачно харчене

 10. Христо Христов септември 13, 2015

  Ще ми се да организираме и нещо като скаутски клуб за децата, нека някой който е по-наясно до поразвие тази тема.

Вашият коментар