Здравна служба

модератор Асен Велев

Създаване на Общинска Здравна служба с опороно звено Болницата в Радомир, два изнесени медицински центъра в с.Извор и с.Дрен с дежурни линейки и Общински аптеки работещи по НЗОК. В допълнение мобилна аптека, посещаваща останалите населени места по график, оборудвана с терминал за връзка с НЗОК и мрежа от вендинг автомати разположени в кметства или търговски обекти по селата.

Болницата:
Възстановяване на многопрофилна болница в Радомир, финансово не е рентабилно, а и не е нужно. При заболяване и планови хирургически  интервенции и преди и в момента се предпочитат по-големите и реномирани болници в София. Много трудно може да се поддържа и специализиран медицински персонал. Аз предлагам да се спрем на две две дейности които да бъдат възстановени

Отделение за до лекуване. След приключване на повечето клинични пътеки, пациентите се изписват, но често периода на възстановяване е по-голям и се изисква в част от него да бъде под общо медицинско наблюдение. Наличието на такова отделение в болницата ни, ще бъде удобство както за пациентите, така и за техните близки, които в момента се налага да заплащат за долекуване, почти като на хотелски принцип и да пътуват до София. Пациентите ще постъпват със изяснени диагнози и конкретно предписано лечение. Необходимо е само наблюдение, а при отклонения (влошаване на състоянието) ще може да се направи консулт с екипа който е лекувал пациента, да се направи корекция на лечението или при по-остри състояния пациента да се транспортира със линейка обратно до болницата където е провеждано основното лечение. Тази дейност може добре да се допълни и с сега функциониращите лаборатории към ДКЦ и общо практикуващите лекари там. Често се налага да има целодневно наблюдение, при провеждане на профилни изследвания (кръв през два часа, контролирано хранене и т.н.), където един дневен стационар ще е удобство, особено при пациенти които не са от самият град, а от селата в общината и се налага да пътуват.

Детско – родилно отделение и педиатрия със стационар.
Трябва да се възстанови или да се направи почти отново, оборудвана родилна зала, ехограф, кувьоз, оборудване за спешно цезарово, дефибрилатор, монитор система, стая за родилка, кислород, дезинфектори и т.н. Екип от акушерки, гинеколози и хирург. Поради намаленият обем дейности на територията на Болницата, може да се разгъне отделението със самостоятелни стаи, оборудвани с климатици, телевизор и самостоятелен санитарен възел.

Ортопедия
С оглед на функционирането на Републикански център по протезиране, може да се направи кабинет по ортопедия, като се използва и рентгенов апарат (ако въпреки загубената лицензия, се намери начин да се възстанови използването). Гипосвачна, също може да се кооперира с използването на гипс при протезирането. Така при по-леки травми ще може да се установяват фрактури и ако не необходима хирургическа интервенция, ще може да се гипсират в Радомир.

Дежурна стоматология
Да се обособи оборудван кабинет и дежурен стоматолог, който да обслужва дежурно и центровете в Извор и Дрен

Изнесен медицински център
В с. Извор и в с. Дрен да се обособят изнесени медицински центрове, оборудвани с дневен стационар, помещение за лаборант, където почасово и по график ще може да идва лаборатория от Радомир, Ехограф, Кардиограф и дефибрилатор. Помещения за дежурните екипи на линейката. След като се изгради оптична свързаност на населените места ще може да се реализират и on-line консултации, както със Радомир, така и при необходимост със специалисти в големите специализирани болници в страната, а и не само. Кабинет за дежурен стоматолог, който при необходимост да дойде на място, а през деня ще може да има стоматологичен кабинет.

Аптечна мрежа
Може да е самостоятелно Общинско дружество, което да извършва аптечна дейност в тези две населени места, и да поддържа мобилна аптека, която да посещава останалите населени места по предварително определен график. Мобилната аптека трябва да бъде оборудвана с терминал за връзка с НЗОК и да може да работи с лекарства по касата. По този начин няма да се налага пътуване на възрастни хора до Радомир, за да закупят предварително ясно какви и колко лекарства.

Дрогерия и автомати
Регистрирана дрогерия, на юридическо лице с управляващ дрогерията, назначен на ТД лице с мед. образование (каквото и да е).
Дрогерията има право да продава:
1. лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание;
2. медицински изделия;
3. продукти и стоки със значение за здравето на човека:
а) хранителни добавки;
б) храни със специално предназначение;
в) козметични продукти;
г) биоциди от група I „Дезинфектанти и общи биоциди“ и група III „Биоциди за борба с вредители“.

Дрогерията има право да поставя автомати за продажба на лекарства.

Санитарно-хигиенни средства НЕ СА на специален режим.
Нормативната рамка е следната:
ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
Чл. 234. (1) Забранява се продажбата на лекарствени продукти чрез автомати, освен на лекарствените продукти, посочени в списък, определен в наредбата по чл. 219, ал. 2.
(2) Автоматите по ал. 1 могат да бъдат собственост само на лицата по чл. 222 и чл. 238, ал. 2.
Чл. 238. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание, могат да се продават в дрогерия. В дрогерията могат да се продават и продукти и стоки със значение за здравето на човека, определени в наредбата по чл. 243, и медицински изделия.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти, като откриват дрогерия, имат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или по законодателството на държава членка.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Ръководителят на дрогерия трябва да е медицински специалист, който:
1. не е лишен от правото да упражнява професията си;
2. не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за престъпления против собствеността и стопанството или за умишлени престъпления против личността;
3.има най-малко една година стаж по специалността.
Чл. 219 (2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Устройството, редът и организацията на работата на аптеките, номенклатурата на лекарствените продукти, се определят в наредба на министъра на здравеопазването.

НАРЕДБА № 28 ОТ 9.12.2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2

 

Списък на разрешените за употреба лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, които могат да се продават чрез автомати

 

Група продукти/ Международно непатентно наименование (INN)

 

ATC код

 

Допълнителни условия (ограничения)

 

Ацетилсалицилова киселина (Acetylsalicylic acid)

 

N02BA01; N02BA51

 

Максимално количество активно вещество за дозова единица – 325 mg; до 16 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение

 

Парацетамол (Paracetamol)

 

N02BE01; N02BE51

 

Максимално количество активно вещество за дозова единица – 500 mg; до 16 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение

 

Медицински въглен (Medicinal charcoal)

 

A07BA01; A07BA51

 

До 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение

 

Аскорбинова киселина (Ascorbic acid)

 

A11GA01

 

До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение

 

Мултивитамини, обикновени (Multivitamins, plain)

 

A11BA

 

До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение

 

Мултивитамини с минерали (Multivitamins with minerals)

 

A11AA

 

До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение

 

Антисептици (Antiseptics)

 

R02AA

 

До 24 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение

 

Противовъзпалителни препарати за локално приложение, нестероидни (Antiinflammatory preparations, non-steroids for topical use)

 

M02AA

 

Лекарствени продукти, които се отпускат в първична опаковка “туба”, с максимален обем/маса на опаковката – 60 ml/60 g

Общинска програма за профилактика на населението
Профилактичните прегледи през последните десетилетия практически не се провеждат, особено в малките населени места и селата. Необходимо е да се изготви многогодишна общинска програма за профилактични прегледи на населението. Програмата трябва да съдържа:
1. Обхват
– по социални групи (пр. ученици, общинска администрация, предприятия и т.н.)
– по населени места (пр. по квартали, по села и т.н.)
2. Типове прегледи (пр. ортопедичен, кардиологичен, ендокринологичен и т.н.)
3. Проследяване на предписанията и анализ на резултатите
4. Корекция на програмата съобразно резултатите от анализа.

Определено област Здравеопазване ще е една от фаворитите за общински разход. Реализацията на тази тема ще трябва да стане по етапно и в много добър синхрон с реализирането на приходи от общинските търговски дружества.

текст за включване в програмата:
Изграждане на Общинска здравна служба. Възстановяване на родилното отделение към болница Радомир. Разкриване на Общински аптеки в с.Извор и с.Дрен. Изграждане на общинска мрежа от дрогерии във всички села от общината. Осигуряване на дежурен стоматологичен кабинет.

3 Comments

 1. admin август 24, 2015

  публикуван нов текст

 2. Вергиния Иванова август 25, 2015

  Незнам дали е подходящо да се добави в тази тема, но трябва да се обърне внимание и на психично болните в Общината. За последните два дни се сблъсках с два такива случая, които застрашават населението в Долна Диканя. Оказа се, че полицията неможе да направи нищо по въпроса и няма кой да защити нормалните хора.

 3. Ина Искренова август 30, 2015

  Точно в този си вид,ако се реализира тази идея мисля че одобрението на хората по селата ще бъде огромно. С тази грижа,апатията че всеки е останал сам да се спасява ,ще вдъхне малко самочувствие че наистина някой мисли за теб.
  Хората искат внимание и всеки го заслужава.Банално звучи,но наистина трябва да се работи в посока съживяването на селата,изключително трудно но не невъзможно. Местната власт трябва да бъде непрекъснато При хората,не Хората да търсят ,чакат и нищо да не се случва и „9 кладенеца вода да се носи “ за да се оправдават че нищо не става.
  Специално аз издивявам ,когато някой първо започва да ми обяснява как нещо не може да стане,вместо да опита .

Вашият коментар